امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۰
 
بیش از 7 تن میوه قاچاق شامل پرتقال،نارنگی و سیب به ارزش بیش از 450 میلیون ریال روز چهارشنبه در مشهد امحاء شد.
 
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

 امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
 امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
 امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

 امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد

 امحاء 7 تن میوه قاچاق در مشهد
14
کد مطلب: 99360