مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵
 
در آخرین چهارشنبه سال تعدادی از هموطنان به دلیل استفاده از مواد محترقه دچار مصدومیت شدند.
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
مصدومان آخرین شب چهارشنبه سال 95 
 
 
14
کد مطلب: 99302