بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم!
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۳
 
خزر، بزرگترین دریاچه جهان این روزها رنج‌های بی‌شماری از آلودگی‌های ناشی از بی توجهی انسان‌ها همچون آلودگی فاضلاب‌های شهری به خود می‌بیند.
 
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
 بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
 بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
 بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم

بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
آلودگی سواحل دریای خزر
بخاطر این اتفاق برای خودمان متاسف باشیم
14
کد مطلب: 98009